GreekEnglish (United Kingdom)

2. Παροχή υπηρεσιών σε διαπιστευμένα πεδία Φορέα Ελέγχου και Εργαστηρίου

2.1. Δραστηριότητες στον τομέα των ελέγχων και επιθεωρήσεων

Η SYNERGYCERT ως Διαπιστευμένος Φορέας (Accredited Body) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 διασφαλίζει τη φερεγγυότητα των υπηρεσιών της καθώς αποτελεί και η ίδια, ετήσια επιθεωρούμενη, εταιρεία Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους (Third Party Inspection Body). Στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης της εταιρείας μας περιλαμβάνονται υπηρεσίες βιομηχανικών ελέγχων που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:


2.1.1. Ανυψωτικά μηχανήματα

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας -Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/08/2003) - ενώ το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν ελέγχου του μηχανήματος από αρμόδιο επιθεωρητή της εταιρείας και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

 


2.1.2. Εξοπλισμός υπό πίεση

Ο έλεγχος στο πεδίο αυτό αφορά στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης (αρχικός έλεγχος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των Οδηγιών 97/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ στον κατωτέρω εξοπλισμό:

 • δοχεία υπό πίεση μη εκτεθειμένα σε φλόγα
 • ατμολέβητες (αεριοαυλωτοί και υδραυλωτοί)
 • δίκτυα σωληνώσεων υπό πίεση
 • ρυθμιστικές διατάξεις δικτύων
 • απλά δοχεία πίεσης

Επίσης αφορά στις επιθεωρήσεις εξοπλισμού υπό πίεση για τον οποίο υπάρχει υποχρέωση περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα:

 • αεροφυλάκια
 • λέβητες
 • δεξαμενές LPG

 
Στον τομέα των απλών δοχείων πίεσης και εξοπλισμού υπό πίεση η SYNERGYCERT Α.Ε. είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (New Approach Notified and Designated Organisations - NANDO).

2.1.3.  Πιστοποίηση συγκολλήσεων και συγκολλητών

Η SYNERGYCERT δύναται σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ να προβεί στις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης (Welding Procedure Qualification Record - WPQR)
 • Πιστοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης (Welding Procedure Specification - WPS)
 • Πιστοποίηση συγκολλητών (Welder Approval Test Certificate)

 

2.1.4.  Έλεγχος Συγκολλήσεων με Μη Καταστροφικές Μεθόδους

Ο έλεγχος των συγκολλήσεων είναι απαραίτητος προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συγκόλληση έχει την απαιτούμενη μηχανική αντοχή. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή Μη Καταστροφικών Δοκιμών (Non Destructive Testing – NDT), οι οποίες πλεονεκτούν έναντι άλλων τεχνικών καθώς επιτρέπουν την επιθεώρηση ενός τεμαχίου με σκοπό να διακριβωθεί η λειτουργικότητά του, χωρίς όμως την καταστροφή της ικανότητάς του να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Η εταιρεία μας για τη διενέργεια των ελέγχων διαθέτει έμπειρα καταρτισμένο προσωπικό (Level II και III κατά EN 473), το οποίο εξειδικεύεται στις ακόλουθες μεθόδους:

 • Οπτικός έλεγχος (Visual Testing – VT)
 • Μαγνητικά σωματίδια (Magnetic Particle Testing – MT)
 • Διεισδυτικά υγρά (Penetrant Testing – PT)
 • Έλεγχος με υπέρηχο (Ultrasonic Testing – UT)
 • Παχυμετρήσεις ελασμάτων (Ultrasonic Testing – Thickness Gauging – UT/T)
 • Ραδιογραφία (Radiography Testing – RT)
 • Δινορρεύματα (Eddy Current Testing - ET)

 

2.1.5. Ανελκυστήρες

Ο έλεγχος στο πεδίο αυτό αφορά στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης (αρχικός έλεγχος) σύμφωνα με την απαίτηση της Οδηγίας 95/16/ΕΚ καθώς και περιοδικούς ελέγχους, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία, τόσο σε υδραυλικούς όσο και σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες. Στον τομέα των ανελκυστήρων η SYNERGYCERT Α.Ε. είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (New Approach Notified and Designated Organisations - NANDO).

 

2.1.6. Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Η Συμφωνία ADR αποτελεί την «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» και αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων – μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εκρηκτικά, τα υγροποιημένα αέρια, τα εύφλεκτα υγρά, τα οξέα κλπ. και τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους. Η επιχείρηση που αναλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων έχει την υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλα και ελεγμένα οχήματα, να σηματοδοτεί τα εμπορεύματα και να εκδίδει κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα. Η SYNERGYCERT διενεργεί τις απαραίτητες δοκιμές στις δεξαμενές μεταφοράς των βυτιοφόρων οχημάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας.


2.1.7. Σταθερά και κινητά συστήματα αρχειοθέτησης – βιβλιοστάσιων

Η SYNERGYCERT πραγματοποιεί ελέγχους των συστημάτων αυτών και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και των δοκιμών τεκμηριώνονται σε λίστες ελέγχου τα οποία εφόσον κριθούν ότι ικανοποιούν τα σχετικά πρότυπα εκδίδεται το πιστοποιητικό ελέγχου καταλληλότητας του συστήματος.

 

Στο τομέα των επιθεωρήσεων η SYNERGYCERT, πέραν των ανωτέρω υπηρεσιών σε διαπιστευμένα πεδία παρέχει επίσης επιθεωρήσεις κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου HD 384.

Επιπλέον, η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία της από το χώρο των βιομηχανικών ελέγχων και το καταρτισμένο προσωπικό της πραγματοποιεί Μελέτες Αστοχίας Υλικού (Failure Analysis) προσφέροντας υπηρεσίες ανάλυσης, ερμηνείας και αξιολόγησης αστοχίας υλικών που στοχεύουν στη διερεύνηση του μηχανισμού της αστοχίας και στην αναγνώριση των αιτίων της. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται για την ανάλυση της αστοχίας αξιολογούνται από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και στη συνέχεια συντάσσεται η σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις για την αποφυγή της αστοχίας. Ο προς αξιολόγηση εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει: δοχεία πίεσης, συγκολλητές, σωληνώσεις, ανυψωτικά μηχανήματα και μεταλλικές κατασκευές κλπ.


2.2. Δραστηριότητες εργαστηρίου διακριβώσεων και μετρήσεων

Η SYNERGYCERT είναι επίσης διαπιστευμένο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Εργαστήριο Διακριβώσεων και Δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO/IEC 17025 παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν σε:


2.2.1. Διακριβώσεις και ελέγχους επίδοσης φασματοφωτομέτρων

Πραγματοποιούνται διακριβώσεις και μετρήσεις ελέγχου επίδοσης των φασματοφωτομέτρων ορατού – υπεριώδους, για μήκη κύματος από 200-900 nm, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E 275 και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Οι παράμετροι που ελέγχονται είναι:

 • Η ορθότητα και η επαναληψιμότητα μήκους κύματος (230 έως 900 nm)

 • Σκέδαση ακτινοβολίας (220 έως 370 nm)

 • Γραμμικότητα απόκρισης του ανιχνευτή (235 έως 350 nm)

 • Διαχωριστική ικανότητα (Α269/Α266)

 

2.2.2. Μετρήσεις αιολικού δυναμικού

Η SYNERGYCERT αποτελεί διαπιστευμένο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων, πραγματοποιώντας μετρήσεις της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-12-1 με σκοπό την εκτίμηση της απόδοσης ανεμογεννητριών. Η SYNERGYCERT επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στον τομέα της εγκατάστασης ανεμολογικών ιστών σε πολλά μέρη της Ελλάδας με διαφορετική μορφολογία εδάφους και διαφορετικές συνθήκες ανά περίπτωση, γεγονός που της προσδίδει σημαντική εμπειρία τόσο στην εγκατάσταση και συντήρηση των ιστών όσο και στη μέτρηση και αξιολόγηση αιολικού δυναμικού. Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Αυτοψία και αξιολόγηση περιοχών – τοποθεσιών για την εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών

 • Εγκατάσταση και συντήρηση ανεμολογικών ιστών

 • Μέτρηση και ανάλυση αιολικού δυναμικού με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

 • Έκδοση εκθέσεων δοκιμών με πιστοποιημένες μετρήσεις

Στο τομέα της ενέργειας η SYNERGYCERT, πέραν των ανωτέρω υπηρεσιών σε διαπιστευμένα πεδία παρέχει τεχνική υποστήριξη – εκπαίδευση στη συνολική διαδικασία αδειοδότησης ενεργειακών πάρκων (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα).


2.2.3. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

H SYNERGYCERT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες της εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό του, τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης και κλίσης στα φωτοβολταϊκά πάνελ καθώς και τη μελέτη εφαρμογής. Η οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονεί για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι άρτια τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη με στόχο πάντα τη βέλτιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Συγκεκριμένα μελετώνται:

 • Η θέση και οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του πάρκου

 • Η μορφολογία του εδάφους του (ανάγλυφο, φυσικά εμπόδια)

 • Η ισχύς του πάρκου

 • Ο τύπος των συλλεκτών (ισχύς, τάση και ένταση εξόδου, διαστάσεις)

 • Ο τύπος των μετατροπέων (INVERTER), δηλαδή η ισχύς και η τάση εισόδου –εξόδου τους

 • Οι αγωγοί μεταφοράς της ισχύος

 • Tα έργα υποδομής